2260
நிலவில் ஆய்வு செய்வதற்காக இந்தியாவில் இருந்து அனுப்பப்படும் சந்திராயன்-3 விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டாலும், அதன் லேண்டர் அடுத்த மாதம் 23 ஆம் தேதி, மாலை 5-45 மணிக்கு தான் நிலவில் தரையிறங்கும் என்...BIG STORY