915
விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் உள்ள சீன வீரர்கள், அங்கிருந்தவாறே நேரலை மூலம் அமெரிக்க குழந்தைகளின் சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு அளித்தனர். தனி விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சீனா அதற்காக வீர...