3872
சீரோடைப்-2 டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதால் அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனே எடுக்குமாறு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 11 மாநிலங்களை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. டெங்கு காய்ச்சலை விடவும் அதிக சிக்கல்...BIG STORY