2837
காற்றோட்டமுள்ள இடத்தில் காற்றில் உள்ள வைரஸ் அளவு குறையும் என்பதால், தொற்றுள்ள ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்குப் பரவும் அபாயம் குறையும் என இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் ...BIG STORY