1156
தெற்கு ஜப்பான் ககோஷிமாவில் உள்ள சகுராஜிமா ((Sakurajima)) எரிமலை வெடித்து தீப்பிழம்புகள் வெளியேறி வருவதால், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறுவுறுத்தப்பட்ட...BIG STORY