554
இறக்குமதியை சார்ந்து இருக்கும் நிலையை குறைப்பதற்காக, இயற்கை எரிவாயு சந்தைப்படுத்தல் சீர்திருத்தங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. டெல்லியில் மத்திய பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்ச...

1520
இணையவழி கல்வியை மேற்கொள்ளும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் நாக் அல்லது தேசிய தரவரிசையில் கட்டாயம் இடம்பிடிக்கவேண்டும் என்று பல்கலைக்கழக மானியக்குழு (யுஜிசி) தெரிவித்துள்ளது. யூஜிசி வெளியிட்டுள்ள புதிய நெற...