147
தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள், பணி நாடுநர்களுக்கு காலம் தாழ்த்தாமல் உரிய நேரத்தில் பணி அனுபவ சான்று வழங்குமாறு கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக கல்லூரி கல்வி இய...

602
தனியார் சட்டக்கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான சட்டமுன்வடிவுகள் உள்ளிட்ட 8 சட்ட முன்வடிவுகள் சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டன. 2018-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தனியார் சட்டக்கல்லூரிகள...

BIG STORY