1886
பொருளாதாரத்தில் கடும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ள பாகிஸ்தான் உடனடிக் கடனாக சீனாவிடம் 700 மில்லியன் டாலர்களைப் பெற்றுள்ளது. பாகிஸ்தானின் பொருளாதார வீழ்ச்சியால் நிதி உதவி கேட்டு சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் அந்...BIG STORY