2046
மறைந்த போதைப் பொருள் கடத்தல் மன்னன் பாப்லோ எஸ்கோபரால் வளர்க்கப்பட்ட நீர்யானைகளை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப கொலம்பியா திட்டமிட்டுள்ளது. கடந்த 1993ல் எஸ்கோபர் இறந்த பின்னர் அவரது பண்ணை வீட்டில் வளர்...BIG STORY