2789
தான்சானியாவின் புகழ்பெற்ற கிளிமஞ்சாரோ மலையில் மீண்டும் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 5,895 மீட்டர் உயரமுள்ள ஆப்பிரிக்காவின் மிக உயரமான மலையான கிளிமஞ்சாரோ மலையின் தெற்குப் பகுத...BIG STORY