5531
தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜூலு இன மக்களின் புதிய மன்னராக மிசுசுலு கா ஸ்வெலிதினி முடிசூட்டப்பட்டார். தனது தந்தையின் மரணத்தை தொடர்ந்து 47 வயதான மிசுசுலு புதிய மன்னராக முடிசூட்டப்பட்டார். இந்த விழாவி...BIG STORY