594
சந்திராயன் -2 விண்கலத்தை அடுத்த மாதம் ஏவ இஸ்ரோ தயாராகி வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள், வெற்றிகரமாக திட்டத்தை முடிக்க உதவும் கருவிகள். பூமியின் ஒரே ஒரு துணைக்கோளான நிலாவில் ...