5248
அமெரிக்காவில் முதல் முறையாக பன்றியின் சிறுநீரகம் மனிதனுக்கு பொருத்தப்பட்டு அதன் செயல்பாடு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது. விலங்குகளின் உடல் உறுப்புகளை மனிதனுக்குப் பொருத்த நெடுங்காலமாக சோதனைகள் நட...BIG STORY