4651
மல்யுத்த வீரர் ஜான் சீனா கின்னஸ் உலக சாதனை முயற்சியாக குழந்தைகள் உள்ளிட்டோரின் 650 பேரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றியுள்ளார். WWE மல்யுத்தம் என்றதும் நினைவுக்கு வருவோரில் ஜான் சீனாவும் ஒருவராவார். ...BIG STORY