2493
ஆங்கிலேய ஆட்சியில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 7 இந்திய கலாச்சார கலைப்பொருட்களை இங்கிலாந்தில் உள்ள அருங்காட்சியகம் திருப்பி அளித்தது. கிளாஸ்கோவில்  நடைபெற்ற நிகழ்வில் 14-ம் நூற்றாண்டின் இந்தோ-பாரசீக வ...BIG STORY