2245
கச்சாப் பருத்தி இறக்குமதிக்கு வரி விலக்கு அளித்தது, துணிகள், ஆடைகள் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் என ஆடை ஏற்றுமதியாளர் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. உள்நாட்டில் பஞ்சு, நூல் ஆகியவற்றின் விலை உயர்வால் பின்...