1873
புதுச்சேரி ஜிப்மரில் அலுவல் பணிகளுக்கு அலுவல் மொழிகள் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஜிப்மரின் கொள்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் நோயாளிகளுக்கான மொழி பரிமாற்றங்கள் அனைத்தும் உள்ளூர் மொழியில் பயன்படுத...