4795
உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் உற்சாகத்திற்கிடையே, 2022 புத்தாண்டு பிறந்தது. மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைக் கூறி மகிழ்ந்தனர். 2021ம் ஆண்டு முடிந்து 2022ம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு இனி...BIG STORY