2411
சீனாவில் கொட்டும் பனியை தாங்காமல் ஊருக்குள் அழையா விருந்தாளியாக வந்து பொது மக்களை அச்சுறுத்திய 2 நரிக் குட்டிகள் பிடிபட்டன. கொட்டும் பனியில் வழி தவறிய 2 நரிக் குட்டிகள் உணவுத் தேடி Chaoyang நகர கு...