2940
ஐரோப்பாவின், இறைச்சி உண்ணும் மிகப் பெரிய டைனோசரின் எச்சங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டெடுத்துள்ளனர். "ஐல் ஆப் வைட்" தீவு கடற்கரையில் பாறைகளுக்கிடையே டைனோசரின் புதைப்படிவங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன....BIG STORY