3167
சிலி நாட்டில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயால், சுமார் 12 ஆயிரம் ஹெக்டேர் வனப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எல் ரோசாரியோ வனப்பகுதியில் இருந்த வீடுகளும் காட்டுத் தீயின் ஜூவாலையில் எரிந்து சாம்பலானது. அங்கோல் ...