2886
பின்லாந்து நாட்டில் வழக்கத்தை விட அதிகமாகத் தென்பட்ட வடதுருவ ஒளி பார்வையாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது. ஆண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் வடதுருவத்துக்குள் நுழையும் சூரிய ஒளிக்கற்றைகளை, பூமியி...BIG STORY