1511
சீனா இரண்டு விண்வெளி சோதனை செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவியது. வடமேற்கு சீனாவில் உள்ள ஜியுகுவான் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்திலிருந்து லாங் மார்ச்-4சி ராக்கெட் மூலம் ஷியான்-20ஏ மற்றும் ஷியான்-20பி என்ற இ...BIG STORY