12074
அண்டார்டிகாவில் 4 மாதங்களாக சூழ்ந்திருந்த இருள் விலகி சூரியன் உதிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. இதனை ஐரோப்பிய விண்வெளி கழகம் அறிவித்துள்ளது. முற்றிலும் பனி சூழ்ந்து மனிதர்கள் வாழத் தகுதியற்றுக் காணப்படு...

6599
சூரியனை இதுவரை இல்லாத நெருக்கத்திற்கு சென்று எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. சூரியனில் இருந்து 77 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.இதில் பெரும் தீ...