3661
கறுப்பு பூஞ்சை எனப்படும் பிளாக் ஃபங்கஸ் பரவலை பெருந்தொற்றாக அறிவிக்குமாறு மாநில அரசுகளை சுகாதார அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மியூகார் என்ற பூஞ்சையால் உருவாகும் இந்த தொற்று மியூகோர்மைகோசிஸ் (muco...BIG STORY