786
சுற்றுச்சூழல் எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்னைகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை அளிப்பவர்களுக்காக எர்த்ஷாட் பரிசு என்ற புதிய பரிசை இங்கிலாந்து இளவரசர் வில்லியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 பேருக்...