2332
மனிதர்களைப் போலவே செயல்படும் விலங்கினங்கள் பல உண்டு. மனிதர்கள் செய்வதைப் பார்த்து அதே போலவே நடப்பதில் குரங்குகளுக்குத்தான் முதலிடம் . குரங்குகள் போல யானைகளும் படு புத்திசாலியான விலங்கு. மனிதர்கள் ம...BIG STORY