4146
பொருளாதார சிக்கல்களைத் தீர்க்க இந்தியாவின் உதவியை நாடியுள்ளது இலங்கை அரசு. சர்வதேச நிதியத்தின் மூலம் நிதியுதவியைப் பெற இலங்கைக்கு மேலும் ஆறுமாத காலங்கள் ஆகலாம். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உடனடியான ந...BIG STORY