1692
இந்தியாவில் டிக் டாக் செயல்பாட்டைப் போட்டியாளரான கிளான்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விற்பதற்கு பைட் டான்ஸ் நிறுவனம் பேச்சு நடத்தி வருகிறது. கிழக்கு லடாக்கில் சீனப் படையினரின் அத்துமீறலை அடுத்து டிக் டாக் உட்...