1625
பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளும் கால அளவை 9 மாதங்களில் இருந்து 6 மாதங்களாக குறைப்பது குறித்து ஆலோசிக்க, தடுப்பூசிக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு இன்று கூடுகிறது. தடுப்பூசிகளின் நோய...BIG STORY