3181
ஐரோப்பாவில் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் ஆறரை கோடி ஆண்டுகள் பழமையான Asprete மீன் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 31 வயதான மீன் உயிரியலாளரான டோகோ என்பவர் இந்த மீனின் 12 மாதிரிகளை அக்டோபர் பிற்பகுதி...