2224
நாசாவின் அப்பல்லோ 7 விண்வெளிப் பயணத்தின் கடைசி விண்வெளி வீரர் வால்டர் கன்னிங்ஹாம் காலமானார். அவருக்கு வயது 90. 1968-ம் ஆண்டு 'அப்பல்லோ 7' விண்கலத்தில் சென்ற டான் எஃப் ஐசெல், வால்டர் எம். ஷிரா ஆகிய...BIG STORY