1214
மெக்சிகோவில் இருந்து  இத்தாலிக்கு கடத்தி வரப்பட்டு ஏலத்தில் விடப்பட்ட பழங்காலப் பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 2 ஆயிரத்து 300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட 3 பழங்கால பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மெக்ஸிக...