1931
எத்தியோப்பியாவின் Amhara மாகாணத்தில் உள்ள 2 நகரங்களை கிளர்ச்சிப்படை கைப்பற்றியதை அடுத்து பிரதமர் அபி அகமது  நாட்டில் 6 மாத காலத்திற்கு அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்தி உள்ளார். டைக்ரே பகுதியை தனி...BIG STORY