1611
5ஜி மற்றும் 5ஜி பிளஸ் தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்துவதில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் இணைந்து செயல்படத் தீர்மானித்துள்ளன. ஜப்பானின் புதிய பிரதமராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள யோசிகிடே சுகாவுடன் இந்தியப் பிரதமர் ந...