3073
மதுரை மாவட்டத்தில், தன் கால்நடை நண்பர்கள் மீது அளவுகடந்த பாசம் வைத்துள்ள வேட்டை ராஜா என்றும் நாயின் கதை காண்போரை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது. பொதுவாக மனிதர்களை விட மிருகங்கள் செலுத்தும் அன்பு விலை...