3707
11 மாதங்களுக்கு பிறகு வெள்ளியங்கிரி மலையேற பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவையை அடுத்த பூண்டி வெள்ளியங்கிரி ஆண்டவர் கோவில் தென்கைலாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மலையடிவாரத்தில் இருந்து ச...