4947
இந்தியாவில் மேலும் 24 பேருக்கு மரபணு மாற்ற புதிய  வீரியமிக்க கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.  இங்கிலாந்தில் இந்த வகை கொரோனா கண்டறியப்பட்டதால், அங்கிருந்து  வந்தோரையும்,  தெ...

1740
இங்கிலாந்தில் கண்டறியப்பட்ட மரபணு மாற்றமடைந்த புதியவகை வீரியமிக்க கொரோனா, அமெரிக்காவிற்கும் பரவியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொலரடோ மாகாணம் எல்பர்ட் கவுன்டியை (Elbert County) சேர்ந்த 20 ...