12520
கடந்த 1994 - ஆம் ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை சுமார் 4 டிரில்லியன்  டன் அளவிலான பனிப்பாறைகளை அண்டார்டிகா இழந்துள்ளதாக  என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் . இதனால், கடல் மட்டம் சுமார் 1...BIG STORY