2119
ஊர்வன வகை உயிரினங்களிலேயே மிகவும் சிறிய உயிரினத்தை ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆப்ரிக்காவின் மடகாஸ்கர் தீவில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர்கள், பதிமூன்றரை மில்லிமீட்டர் நீள ஆண் பச்சோந்தியையும்...