220
பொதுத்தேர்வு எழுத உள்ள 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளுக்கு மாதிரி வினாத்தாள் வெளியிடப்படாததால் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.  இந்த ஆண்டு மார்ச் 30ஆம் தேதி முதல் பொதுத் ...

887
தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை பத்தாம் வகுப்பு மாதிரி வினாத்தாளை இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், அனைத்து பாடங்களுக்கும் மாதிரி வினாத்தாளை தயாரித்து பள்...