600
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த பயணியை மீட்டுக் காப்பாற்றுவதற்காக அந்த ரயில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை ரிவர்ஸ் எடுக்கப்பட்டது. பர்தண்டே (Pardhande), மாஹேஜி (Maheji) ரயில்...