305
இந்தியாவில் கடந்த 54 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில், 2017 ஆம் ஆண்டில் கொலைச் சம்பவங்கள் குறைந்ததாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.  1957ஆம் ஆண்டில் லட்சத்திற்கு, 2.49 என்ற...