1322
இங்கிலாந்தில் சுமார் 2 அடி நீளமுள்ள அம்பினால் துளைக்கப்பட்ட கடல் புறா சர்வசாதாரணமாக உலாவிக் கொண்டிருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பிளாக்பூல் என்ற இடத்தில் கடல் புறா ஒன்று சாலையில் உலாவிக் க...