1045
இந்த ஆண்டின் முதல் செயற்கைக் கோளை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வெற்றிகரமாகச் செலுத்தியுள்ளது. துருக்கி நாட்டின் துர்க்சாட் 5ஏ என்ற செயற்கைக் கோளை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தனது பால்கன் ஏவூர்தி மூலம் வெற்றிகர...