2847
ரஷ்யாவில் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சுறா, மம்மூத், காண்டாமிருகம் மற்றும் பிற அழிந்துபோன விலங்குகளின் படிமங்கள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மாஸ்கோவின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள டோபோல் நதியில்...BIG STORY