2107
அம்னோசியா என்றழைக்கப்படும் வாசனை இழப்பு மற்றும் நாவின் சுவை இழப்பு கொரோனாவின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்பதால் அத்தகையோர் தொடக்கத்திலேயே தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு இங்கிலாந்து அறிவியல் நிபுணர...