10676
சைனோவாக் தடுப்பு மருந்து சோதனைக்கான செலவைப் பகிர்ந்துகொள்ளச் சீனா கூறியதால், இந்தியாவிடமிருந்து தடுப்பு மருந்தை வங்கதேசம் வாங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து வங்கதேசத்துக்கு 20 லட்சம் முறை செலுத்த...