396
தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாரிகள், ஆளில்லா சிறிய ரக விமானம் மூலம் கண்காணிக்கப்பட உள்ளதாகவும், இனி, சிறுகனிம குவாரிகளும், செயற்கைக்கோள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்றும், அமைச்சர்...