1723
நாட்டில், முன்கூட்டியே திட்டமிடப்படட் சர்வதேச பயணிகள் விமான போக்குவரத்துக்கான தடையை, நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து, சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில்...